Shelf Clocks ~ Marble Clocks

Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT

SOLD #1798

French Marble, 8 Day, Time Only.

Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT

#1784

French Marble, 8 Day, Time Only.

$295

Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT

#1676

French Marble, 8 Day, Time Only.

Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT Skip's Clock Shop, located in Randolph, VT

SOLD #1909

French Marble, 8 Day, Time & Strike.

© Skip's Clock Shop, All Rights Reserved
Shop Address: Skip's Clock Shop, 818 Harvey Road in Randolph, VT 05061 | Mailing Address: Skip Sjobeck, 29 Elm Street, Randolph, VT 05060